Hecal | Asesores profesionales
Hecal | Asesores profesionales
Notícies - Articles d´interés

Novetats Tributaries 2012

10/01/2012

Novetats Tributaries 2012

El passat 30 de desembre de 2011 es va aprovar el RDL 20/2011 en relació a les mesures que adoptarà el nou govern a efectes pressupostaris, tributaris i financers amb l'objectiu de corregir el dèficit públic. Realitzarem una explicació a efectes econòmics de com afecten a l'IRPF i a l'Impost de Societats.

IRPF

-Nou gravamen complementari a la quota íntegra estatal i nous trams de la base liquidable per als propers exercicis 2012-2013. Aquest increment addicional de les retencions afectarà a totes les nòmines a partir de l'1 de gener, per la qual cosa totes les empreses deuran ajustar les retencions a totes les seves nòmines.

 

Base imposable
de - fins a Retenció Addicional Total 
0 a 17.707,20 € 24% 0,75% 24,75%
17.707,20- 33.007,20 28% 2% 30%
33.007,20- 53.407,20 37% 3% 40%
53.407,20- 120.000,20 43% 4% 47%
120.000,20 - 175.000,20 44% 5% 49,%
175.000,20 - 300.000,20 45% 6% 49%
300.000,20 € - 45% 7% 52%

També s'incrementa el percentatge de retenció, del 35 al 42% de tots aquells rendiments del treball que es percebin per la condició d'administradors i membres del consell d'administració.

-S'incrementa el tipus impositiu per als propers exercicis 2012 i 2013 de les rendes de l'estalvi quedant les escala de la següent forma:

Base imposable estalvi Addicional Total 2012
fins a 6.000€ 2,00% 21,00%
Des de 6.000€ 4,00% 24,00%
Més de 24.000€ 6,00% 27,00%

 

A més les retencions a compte dels rendiments de cabdal mobiliari i dels guanys patrimonials derivades de les transmissions o reemborsaments d'accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, etc.., passarà a retenir-se en comptes del 19% el 21%

- S'eleva al 21% el percentatge de retenció dels lloguers.

- En els rendiments d'activitats econòmiques es prorroga pel 2012 la reducció per manteniment o creació d'ocupació del 20% del rendiment net l'import net del qual de la xifra de negocis per al conjunt d'activitats sigui inferior a 5 milions d'euros i tinguin una plantilla mitjana inferior a 25 empleats.

Així mateix es prorroga per al propi 2011 i 2012 el tractament de les despeses i inversions en formació del personal.

- Se suprimeix el límit de la quantia de la base imposable dels 24.107,20€ a l'efecte de poder aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual. Aquesta mesura té efectes des de l'1 de gener de 2011, per la qual cosa la deducció per inversió en habitatge habitual es podrà practicar per tots els contribuents, qualsevol que sigui l'import de la seva base imposable.

IMPOST DE SOCIETATS


-Seguiran tributant en el 2012 al tipus reduït del 20% les entitats que compleixin els requisits de microempresa, tenint en compte que l'import de la xifra de negocis sigui inferior als cinc milions d'euros i que la plantilla mitjana sigui inferior a 25 empleats.

-Així mateix es prorroga per al propi 2011 i 2012 el tractament de les despeses i inversions en formació del personal.
-En referència als pagaments a compte, per als períodes impositius que s'iniciïn durant l'any 2012, el percentatge de pagament fraccionat a aplicar a la quota íntegra de l'últim període impositiu serà del 18%. En el cas que la modalitat de pagament fraccionat estigui en funció de la base imposable del període impositiu, el percentatge a aplicar serà el resultat de multiplicar per cinc setens el tipus de gravamen arrodonit per defecte.

-S'eleva al 21% el percentatge de retenció des de l'1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013 per a totes les rendes subjectes a aquest impost.

IVA

-Es prorroga fins al 31 de desembre de 2012 l'aplicació del tipus reduït del 4% als lliuraments d'edificis o parts dels mateixos aptes per a la seva utilització com a habitatges, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que es transmetin conjuntament amb els mateixos.

Pot veure el text complet del Reial decret al nostre apartat de legislació.

Iván Herrera
HECAL ASSESSORS PROFESSIONALS S.L.P.Tornar al llistat

© 2016 -Hecal. · Mapa web · Avís legal · Política de cookies · Disseny web Anunzia


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome