Hecal | Asesores profesionales
Hecal | Asesores profesionales
Notícies - Articles d´interés

Llei d´emprenedors i la seva internacionalització

02/10/2013

Llei d´emprenedors i la seva internacionalització

Aprovada el 27 de setembre de 2013, amb aquesta llei el govern pretén potenciar l'activitat emprenedora com a motor per al creixement de l'activitat i donar les bases per a la creació d'ocupació i d'aquesta forma sortir de la greu crisi econòmica que ve sofrint el país des de fa diversos anys. Els principals aspectes a tenir en compte a efectes fiscals i mercantils, són les següents:

Aspectes fiscals

- Per als beneficis generats des de l'1 de gener de 2013, les empreses amb un volum de negoci inferior als 10 milions d'euros (empreses de reduïda dimensió) tindran dret a una deducció en la quota íntegra del 10% dels beneficis de l'exercici que s'inverteixin en elements de l'immobilitzat material o en inversions immobiliàries afectes a les activitats econòmiques, les quals deuran romandre en l'empresa un mínim de 5 anys. La deducció serà del 5% per a aquells casos en els quals s'estiguin aplicant la reducció del benefici del 20% per manteniment o creació d'ocupació en persones físiques o bé si es tributa a un tipus impositiu reduït en persones jurídiques (societats) per manteniment o creació d'ocupació. La inversió es deurà realitzar entre l'inici del període impositiu en què s'obtinguin els beneficis objecto d'inversió i els 2 anys següents.

- En l'IRPF s'estableix un nou incentiu fiscal amb la idea que una persona pugui aportar capital o coneixements empresarials, a una empresa de nova o recent creació, amb la idea que pugui deduir-se de la quota estatal de l'IRPF el 20% del capital aportat. La base màxima de deducció serà del 20.000€. Si en el termini de 3 a 12 anys es venen aquestes participacions, el guany patrimonial quedarà exempta, si el capital es reinverteix en una altra societat de nova o recent creació.

- Les pimes i els autònoms podran ajornar l'ingrés de l'IVA fins al moment que cobrin les factures, és a dir podran aplicar el criteri de caixa doble, sempre que el volum d'operacions no hagi estat superior als 2.000.000€ en l'exercici anterior. S'haurà de comunicar l'alta o renúncia, de manera que durant els 3 anys següents es deurà seguir amb el criteri adoptat. Cal tenir en compte que les factures que no s'hagin pagat tampoc podrà deduir-se l'IVA.

Aspectes mercantils

- Creació de la figura de l'emprenedor de responsabilitat limitada per a qualsevol activitat. El seu habitatge habitual quedarà exonerada per al pagament de deutes tributaris amb la AEAT o amb la Seguretat Social. D'aquesta forma les persones físiques podran limitar la seva responsabilitat.

- Creació de la Societat Limitada de Formació Successiva. Es flexibilitzen les aportacions inicials de capital, de manera que es podrà constituir una societat sense capital mínim. El règim serà idèntic al de la resta de societats limitades, amb certes diferències per poder protegir a tercers. Es deurà dotar una reserva legal del 20% del benefici fins a aconseguir el capital mínim de 3.000€ com la resta de societats. Fins que no s'aconsegueixi aquest capital mínim no es podran repartir dividends i el salari dels socis i administradors estarà limitat al 20% del benefici del patrimoni net.

- S'introdueixen mesures per agilitzar l'inici de l'activitat emprenedora. L'objectiu és que es puguin iniciar activitats i crear societats limitades, simplificant els tràmits.

- Nou mecanisme de negociació extrajudicial de deutes. Es modifica la Llei 22/2003 de 9 de Julio, regulant l'acord extrajudicial de pagaments. L'objectiu és que tant les persones físiques com a jurídiques davant un fracàs en una activitat, puguin tornar a iniciar un projecte donant una segona oportunitat a l'emprenedor. Per sol·licitar aquest procés el passiu no podrà superar els 5 milions d'euros. El deutor podrà negociar de forma flexible i breu mitjançant un mediador concursal, que serà nomenat pel registrador mercantil o per un notari. Segons els casos es podran practicar quitacions del 25% dels crèdits, i ajornaments de pagaments de fins a 3 anys. Els deutes residuals podran quedar exonerades en els casos de liquidació del patrimoni del deutor persona física, que no sigui declarat culpable en el concurs de creditors.

 

Ivan Herrera

 

Descarregui la Llei 14/2013, 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització en el següent linkTornar al llistat

© 2016 -Hecal. · Mapa web · Avís legal · Política de cookies · Disseny web Anunzia


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome